LEVITRA® MERKE

Levitra (Vardenafil) er en medisin som brukes til å behandle erektil dysfunksjon. Levitra begynner å virke innen 30 minutter etter inntak, og varer i opptil 5 timer. Hovedforskjellen mellom Levitra og Viagra er at Levitra har en tendens til å bli mindre påvirket av mat eller alkohol, og kan derfor tas sammen med mat. Det finnes også bevis på at Levitra er mer effektiv hos diabetikere enn andre medisiner mot erektil dysfunksjon.

Vanlige bruksområder

Levitra er en fosfodiesterasehemmer som brukes til å behandle seksualfunksjonsproblemer som impotens og ereksjonsvansker. Kombinert med seksuell stimulans hjelper medisinen blodet med å strømme til penis, slik at man oppnår og bevarer en ereksjon. Medsinen skal ikke brukes av kvinner eller barn. Medisinen beskytter ikke mot seksuelt overførbare sykdommer, inkludert HIV. Følg vanlig praksis for trygg sex, slik som å bruke kondomer. Konsulter legen din eller en farmasøyt for mer informasjon.

Før bruk

Ikke ta denne medisinen dersom du tar noen form for medisin som inneholder nitroglycerin, andre nitrater (som isosorbide), nitroprusside eller andre nitrogenoksidhemmere, eller rekreasjonsnarkotika kjent som «poppers», som inneholder amyl- eller butylnitrat, da disse kan forårsake svært alvorlige reaksjoner. Hvis du ikke er sikker på om en hvis medisin inneholder nitrat, kontakt en lege eller farmasøyt for du bruker Levitra. Ikke ta denne medisinen dersom du bruker alfablokkere (som doxazosin, prazosin eller terazosin). Hvis du tar denne typen medisiner, kontakt lege eller farmasøyt for du tar Vardenafil.

Ekstra overvåkning av dosen din eller helsetilstanden din kan være nødvendig dersom du tar andre medisiner mot medisin, slik som antifungale medisiner (som itraconazol eller ketoconazol), rifamyciner (som rifampin), cimetidine, erythromycin, medisin mot høyt blodtrykk, medsin mot uregelmessig hjerteslag (som quinidin, procainamid, amiodaron eller sotalol), HIV-hemmere (som ritonavir eller indinavir, eller Johannesurt.

Ekstra overvåkning av dosen din eller helsetilstanden din kan være nødvendig dersom du tar andre medisiner som kan endre hjerteslaget, slik som fenotiaziner, trisykliske antidepressiva, kinolonantibiotika, med mer. Ikke begynn eller slutt å ta medisiner uten å snakke med lege eller farmasøyt først. Informer legen din om andre medisinske tilstander, slik som penisproblemer, tidligere opplevd smertefull eller langvarig ereksjon, seglcelleanemi, blodkreft (som leukemi eller myelom), øyesykdommer (særlig netthinnesykdommer som retinitt pigmentosa), nyre- eller leversykdommer, blødersykdom, aktivt magesår, hjerteproblemer (inkludert arytmi), slag, veldig høyt eller lavt blodtrykk, eller allergier.

Ikke ta denne medisinen dersom helsepersonell har bedt deg om å unngå seksuell aktivitet på grunn av helsetilstanden din, særlig i forbindelse med hjerteproblemer. Kontakt lege eller farmasøyt hvis du har spørsmål rundt bruk av medisinen.

Instruksjoner

Følg instruksjonene du har fått av legen din. Medisinen kommer med en informasjonsbrosjyre til pasienten. Les den nøye. Kontakt lege, sykepleier eller farmasøyt dersom du har spørsmål rundt bruk av medisinen. Ta medisinen oralt, etter behov, en time før seksuell aktivitet, eller som foreskrevet av legen.

Ikke ta medisinen oftere enn én gang per dag, etter behov. Hvis du tar enkelte andre medisiner kan du kanskje ikke bruke medisinen mer enn én gang per tre dager. Kontakt lege eller farmasøyt for mer informasjon. Medisinen kan tas enten på tom mage eller med mat. Å ta medisinen med et fettrikt måltid kan begrense hvor mye av medisinen som blir tatt opp i kroppen din.

Forholdsregler

Ikke ta denne medisinen dersom du har hatt en allergisk reaksjon på den tidligere, eller en reaksjon på en av ingrediensene den inneholder. Medisinen kan forårsake svimmelhet og synsendringer. Ikke kjør bil, bruk tungt maskineri, eller gjør noe annet farlig før du vet hvordan du reagerer på medisinen. Å bruke denne medisinen alene, med andre medisiner, eller med alkohol, kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.

For å minimere svimmelhet, reis deg langsomt når du har sittet eller ligget. Dosen din er basert på din helsemessige tilstand, respons på terapi, og eventuelle andre medisiner du tar.

Ikke ta mer enn den anbefalte dosen uten å konsultere legen din først. I sjeldne tilfeller kan denne medisinen endre hjerterytmen, særlig dersom den tas sammen med andre medisiner som kan endre hjerterytmen. En slik endring i hjerterytmen kan resultere i alvorlig, noen ganger dødelig, uregelmessig hjerteslag. Spør legen din om mer informasjon, og om hvorvidt du bør la være å ta noen av dine andre medisiner for å redusere risikoen for denne bivirkningen.

Før du begynner å ta ny medisin, enten reseptbelagt eller ikke-reseptbelagt, konsulter med lege eller farmasøyt. Forsiktighet er anbefalt blant eldre brukere, da de kan være med følsomme for bivirkningene av medisinen. Denne medisinen må ikke brukes av kvinner eller barn.

Mulige bivirkninger

Bivirkninger som kan oppstå i forbindelse med bruk av denne medisinen inkluderer hodepine, rødme, mageproblemer eller kvalme, halsbrann, tett eller rennende nese, diaré, eller svimmelhet. I sjeldne tilfeller kan også synsendringer som lysfølsomhet, uklart syn eller vanskelighet med å skille blått og grønt også oppstå. Hvis bivirkningene vedvarer eller blir plagsomme, konsulter legen din. Kontakt legen din umiddelbart dersom du opplever raskt, tregt eller uregelmessig hjerteslag.

Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet, særlig hvis du har hjerteproblemer. Hvis du har hjerteproblemer eller opplever noen alvorlige bivirkninger under sex, avslutt samleiet og konsulter legen din umiddelbart. I det sjeldne tilfelle at du opplever smertefull eller langvarig (mer enn fire timer) ereksjon, slutt å bruke medisinen og søk umiddelbar medisinsk hjelp, ellers kan permanente problemer oppstå.

En allergisk reaksjon på denne medisinen er usannsynlig, men søk umiddelbar medisinsk hjelp dersom en oppstår. Symptomer på en allergisk reaksjon inkluderer utslett, kløe, uvanlig hevelse, alvorlig svimmelhet eller pustevasker. Hvis du opplever andre bivirkninger enn nevnt over, kontakt lege, sykepleier eller farmasøyt.

Tilleggsinformasjon

Hvis symptomene dine ikke går over, eller hvis de blir verre, konsulter legen din. Ikke del denne medisinen med andre den ikke her foreskrevet for, siden de kan ha et problem som ikke blir effektivt behandlet med denne medisinen, eller de kan ha en tilstand som blir forverret av denne medisinen.

Ikke bruk medisinen for andre helsetilstander. Oppbevar medisinen utilgjengelig for barn og kjæledyr. Hvis du bruker medisinen over en lengre tidsperiode, skaff påfyll før du går tom.

Overdose: Hvis du mistenker overdose, kontakt din lokale giftinformasjonssentral eller legevakt umiddelbart. Symptomer på overdose kan omfatte ryggsmerter, muskelsmerter og unormalt syn.

Oppbevaring: Oppbevar medisinen ved romtemperatur (25°C, 77°F), i en godt forseglet eske. Unngå hete og lys. Kortere oppbevaring ved temperaturer mellom 15 og 30°C (59 og 86°F) er tillatt.

Intermedisinske reaksjoner

Intermedisinske reaksjoner kan forårsake uønskede bivirkninger eller hindre medisinen fra å gjøre jobben sin. Noen medisiner eller medisinske tilstander kan reagere med denne medisinen. Informer lege eller farmasøyt om alle reseptbelagte og ikke-reseptbelage medisiner du tar. 

monitored
Live Chat operator

Hei,
hvordan kan jeg hjelpe deg?